دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

نشریات دانشگاه

نشریه علمی بوم شناسی آبزیان
مدیر مسؤول: دکتر ایمان سوری نژاد
نشریه پژوهش های فرسایش محیطی
مدیر مسؤول: دکتر احسان کامرانی
دو فصل نامه ادبیات روایی
مدیر مسؤول: دکتر اسدالله نوروزی
دو فصل نامه مشارکت و توسعه اجتماعی
مدیر مسؤول: دکتر هدایت الله نیکخواه
مجله ایرانی روانشناسی تکاملی و تربیتی
مدیر مسؤول: دکتر موسی جاودان
مجله ایرانی تحقیقات تربیتی
مدیر مسؤول: دکتر سید عبدالوهاب سماوی
18   6
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 13111